DOTACJE I POŻYCZKI de minimis

UNIJNA ROZWOJOWA 
I NA STAR-UP /PRACUJĄCY I BEZROBOTNI/

Mikro-pożyczka: do 100 tys. zł,  /do 100% brutto nakładów na przedsięwzięcie

Pożyczka: od 100.001 zł do 1.000.000,00. zł,   /do 100% brutto nakładów na przedsięwzięcie

Inwestycje mające na celu: rozwój/rozbudowę przedsiębiorstwa, zwiększenie skali działalności, wprowadzenie na rynek nowych lub ulepszonych produktów/usług oraz prowadzące do wzrostu zasięgu oferty poprzez zdobywanie nowych rynków zbytu, w tym w szczególności:

– inwestycje w nowoczesne maszyny, urządzenia i sprzęt produkcyjny, w celu wprowadzenia na rynek nowych lub ulepszonych produktów lub usług,

– rozwój sprzedaży produktów i usług w Internecie (handel elektroniczny),

– inwestycje dotyczące stosowania w działalności gospodarczej technologii informacyjno-komunikacyjnych (TIK),

– wdrażanie rozwiązań umożliwiających redukcję kosztów energii lub bardziej efektywne wykorzystanie surowców,

Możliwość finansowania kapitału obrotowego (towary/surowce) do 50% kwoty Pożyczki ale nie więcej niż 150.000 zł, wyłącznie pod warunkiem, że będzie powiązane z działalnością inwestycyjną i dalszą ekspansją przedsiębiorstwa.

OKRES UDZIELANA

do 84 m-cy, w tym możliwość udzielenia karencji w spłacie kapitału do 6 m-cy

KOSZTY POŻYCZKI

-oprocentowanie jest stałe w całym okresie finansowania i wynosi:

- poniżej 2% w skali roku (z pomocą de minimis) dla przedsiębiorstw realizujących projekty w zakresie Regionalnych Inteligentnych Specjalizacji lub na terenach o niskiej aktywności gospodarczej

-poniżej 3% w skali roku dla pozostałych przedsiębiorstw,

oprocentowanie na warunkach rynkowych ustalane jest według stopy referencyjnej obliczanej przy zastosowaniu obowiązującej stopy bazowej oraz marży ustalonej w oparciu o Komunikat Komisji Europejskiej w sprawie zmiany metody ustalania stóp referencyjnych i dyskontowych (Dz. Urz. UE C 14 z 19.1.2008 r. lub komunikatu zastępującego) oraz po przeprowadzeniu analizy ryzyka.

-prowizje nie są pobierane za udzielenie i obsługę pożyczki;

OGRANICZENIA W FINANSOWANIU

 1. finansowanie zakupu gruntów niezabudowanych i zabudowanych w ramach finansowanej inwestycji możliwe jest do wysokości 10 % środków pożyczki,
 2. środki pożyczki nie mogą nakładać się finansowaniem z innych funduszy, programów, środków i instrumentów Unii Europejskiej,
 3. jedno przedsiębiorstwo może otrzymać maksymalnie dwie jednostkowe pożyczki, w tym jedną Mikropożyczkę i jedną Pożyczkę,
 4. w przypadku skorzystania z oprocentowania z pomocą de minimis nie jest możliwe finansowanie branż lub celów, które są wykluczone z takiego finansowania,
 5. finansowanie zakupu samochodów osobowych musi być związane z celami określonymi w Programie w kwocie do 100.000 zł.

WYKLUCZENIA W FINANSOWANIU

 1. refinansowanie poniesionych nakładów inwestycyjnych,
 2. refinansowanie jakichkolwiek pożyczek, kredytów lub rat leasingowych,
 3. dokonanie spłaty zobowiązań publiczno – prawnych,
 4. finansowanie wydatków niezwiązanych bezpośrednio z celem inwestycji,
 5. finansowanie kształcenia, szkolenia, szkolenia zawodowego pracowników,
 6. finansowanie działalności bieżącej firmy (wynagrodzenia, czynsz, opłaty eksploatacyjne i.in.);
 7. finansowanie działalności w zakresie wytwarzania, przetwórstwa lub wprowadzania do obrotu przez producenta lub importera: tytoniu i wyrobów tytoniowych, napojów alkoholowych, treści pornograficznych, w zakresie obrotu materiałami wybuchowymi, bronią i amunicją, w zakresie gier losowych, zakładów wzajemnych, gier na automatach i gier na automatach o niskich wygranych, środków odurzających, substancji psychotropowych lub prekursorów,
 8. finansowanie inwestycji na rzecz redukcji emisji gazów cieplarnianych,
 9. finansowanie działalności deweloperskiej oraz rentierskiej (zakup lokali pod wynajem).

STOSOWANE ZABEZPIECZENIA

weksel własny in blanco

oraz dodatkowo co najmniej jedno z poniższych form zabezpieczenia:

 1. poręczenie wekslowe osób fizycznych lub prawnych,
 2. przewłaszczenie na zabezpieczenie środków trwałych wraz z cesją praw z polisy ubezpieczeniowej, w szczególności będących przedmiotem inwestycji,
 3. hipoteka na nieruchomości wraz z cesją praw z polisy ubezpieczeniowej,

INNE WARUNKI

 1. Maksymalny termin na wypłatę całkowitej kwoty pożyczki wynosi 90/180 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy pożyczki.
 2. Wydatkowanie środków pożyczki musi zostać należycie udokumentowane w terminie do 90/180 dni od jej uruchomienia

Zapytania kierowane na mail-a powinny zawierać:

- województwo siedziby firmy - NIP firmy - kwotę pożyczki - telefon -

INFo Linia +48 579 643 501

lub SMS "UNIJNA" /po odczytaniu oddzwonimy/