FP


Dofinansowanie części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej
dla przedsiębiorców samozatrudnionych


Dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników
dla mikroprzedsiębiorców, małych i średnich przedsiębiorców


Refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy


Pożyczka na utworzenie stanowiska pracy


Jednorazowa refundacja składek na ubezpieczenia społeczne


Dofinansowanie wynagrodzenia za zatrudnienie bezrobotnego w wieku 50+


Grant na telepracę


Refundacja składek na ubezpieczenia społeczne za bezrobotnych do 30 roku życia


Zatrudnianie niepełnosprawnych PFRON/PCPR