PŁYNNOŚĆ


Pożyczka na przedsięwzięcia płynnościowe do 500.000,00 PLN

ZEROWE OPROCENTOWANIE
PROWIZJA - BRAK
INNE KOSZTY - BRAK

Pożyczka na przedsięwzięcia płynnościowe udzielana w ramach projektu „Małopolskie pożyczki”
ze środków województwa małopolskiego i Unii Europejskiej została ustanowiona w kwietniu 2020 r.
w związku z wystąpieniem pandemii COVID-19 i uruchomieniem tzw. tarczy antykryzysowej.

POŻYCZKOBIORCA

 

Mikro, Małe i Średnie przedsiębiorstwa realizujące przedsięwzięcia na terenie woj. małopolskiego będące zarówno w fazie START UP (prowadzące działalność nie dłużej niż 24 miesiące) jak i te działające na rynku dłużej (od co najmniej 24 miesięcy).

 

PRODUKTY I KWOTY POŻYCZEK

 

 1. Pożyczka na przedsięwzięcia inwestycyjne: kwota do 1.000.000 zł,
 2. Pożyczka na przedsięwzięcia płynnościowe: kwota do 500.000 zł
 3. finansowanie do 100% całkowitych nakładów brutto związanych z realizowanym przedsięwzięciem.

 

PRZEZNACZENIE POŻYCZKI

 

  1. Inwestycje mające na celu: rozwój/rozbudowę przedsiębiorstwa, zwiększenie skali działalności, wprowadzenie na rynek nowych lub ulepszonych produktów/usług oraz prowadzące do wzrostu zasięgu oferty poprzez zdobywanie nowych rynków zbytu, w tym w szczególności:

  – inwestycje w nowoczesne maszyny, urządzenia i sprzęt produkcyjny, w celu wprowadzenia na rynek nowych lub ulepszonych produktów lub usług,
  – rozwój sprzedaży produktów i usług w Internecie (handel elektroniczny),

  – inwestycje dotyczące stosowania w działalności gospodarczej technologii informacyjno-komunikacyjnych (TIK),
  – wdrażanie rozwiązań umożliwiających redukcję kosztów energii lub bardziej efektywne wykorzystanie surowców,

  – finansowanie kapitału obrotowego wyłącznie pod warunkiem, iż będzie powiązane z działalnością inwestycyjną i dalszą ekspansją przedsiębiorstwa,

  1. Przedsięwzięcia płynnościowe mające na celu finansowanie wydatków związanych z utrzymaniem bieżącej działalności firmy i zapewnieniem jej płynności finansowej, w tym np.:

  – wynagrodzenia pracowników (w tym także składowe należne ZUS, US) oraz koszty personelu pracującego na terenie firmy, ale formalnie na liście płac podwykonawców,

  – zobowiązania publiczno-prawne,

  – spłatę zobowiązań handlowych, pokrycie kosztów użytkowania infrastruktury itp.,

  – zakup surowców, materiałów i towarów,

  – inne niezbędne wydatki do zapewnienia ciągłości działania firmy i nieopłacone na dzień 1 lutego 2020 r.

 

OKRES NA JAKI POŻYCZKA JEST UDZIELANA

 

– na przedsięwzięcia inwestycyjne: do 84 miesięcy, w tym karencja na spłatę kapitału 
   do 6 miesięcy,

– na przedsięwzięcia płynnościowe: do 72 miesięcy, w tym karencja na spłatę kapitału do 6 miesięcy,

 

KOSZTY POŻYCZKI

 

  1. oprocentowanie jest stałe w całym okresie finansowania i wynosi:
    1,84% w skali roku (z pomocą de minimis) dla przedsiębiorstw realizujących projekty w zakresie Regionalnych Inteligentnych Specjalizacji lub na terenach o niskiej aktywności gospodarczej
    2,84% w skali roku dla pozostałych przedsiębiorstw,

  – 0% w skali roku dla pożyczek na przedsięwzięcia płynnościowe,

  PULA NIEOPROCENTOWANYCH ŚRODKÓW WYCZERPANA

  DOSTĘPNE NIEOPROCENTOWANE ŚRODKI TYLKO DLA START-UP 
  /FIRMY DO 24 MIESIĘCY OD REJESTRACJI W CEIDG/

   oprocentowanie na warunkach rynkowych ustalane jest według stopy referencyjnej obliczanej przy zastosowaniu obowiązującej stopy bazowej oraz marży ustalonej w oparciu o Komunikat Komisji Europejskiej w sprawie zmiany metody ustalania stóp referencyjnych i dyskontowych (Dz. Urz. UE C 14 z 19.1.2008 r. lub komunikatu zastępującego) oraz po przeprowadzeniu analizy ryzyka.

   
  1. prowizje i inne opłaty nie są pobierane.

 

OGRANICZENIA W FINANSOWANIU

 

 1. jedno przedsiębiorstwo może otrzymać maksymalnie dwie jednostkowe pożyczki,
 2. środki pożyczki nie mogą nakładać się finansowaniem z innych funduszy, programów i instrumentów UE,
 3. finansowanie zakupu towarów lub usług od dostawców, którzy na dzień dokonania zakupu lub w okresie 12 miesięcy poprzedzających zakup są lub byli powiązani z pożyczkobiorcą,
 4. finansowanie zakupu samochodów osobowych do prowadzenia działalności w kwocie do 100.000 zł.

 

WYKLUCZENIA W FINANSOWANIU

 

 1. refinansowanie poniesionych nakładów inwestycyjnych,
 2. refinansowanie jakichkolwiek pożyczek, kredytów lub rat leasingowych,
 3. dokonanie spłaty zobowiązań publiczno – prawnych (nie dotyczy przedsięwzięć płynnościowych),
 4. finansowanie wydatków niezwiązanych bezpośrednio z celem inwestycji,
 5. finansowanie kształcenia, szkolenia, szkolenia zawodowego pracowników,
 6. finansowanie działalności bieżącej firmy (wynagrodzenia, czynsz, opłaty eksploatacyjne i.in.) (nie dotyczy przedsięwzięć płynnościowych),
 7. finansowanie działalności w zakresie wytwarzania, przetwórstwa lub wprowadzania do obrotu przez producenta lub importera: tytoniu i wyrobów tytoniowych, napojów alkoholowych, treści pornograficznych, w zakresie obrotu materiałami wybuchowymi, bronią i amunicją, w zakresie gier losowych, zakładów wzajemnych, gier na automatach i gier na automatach o niskich wygranych, środków odurzających, substancji psychotropowych lub prekursorów,
 8. finansowanie inwestycji na rzecz redukcji emisji gazów cieplarnianych pochodzących z listy działań wymienionych w załączniku I do dyrektywy 2003/87/WE,
 9. finansowanie działalności deweloperskiej oraz rentierskiej (zakup lokali pod wynajem),

 

NAJCZĘŚCIEJ STOSOWANE ZABEZPIECZENIA

 

w zależność od ryzyka, weksel własny in blanco a w przypadku pożyczek powyżej 100.000 zł dodatkowo co najmniej jedno z poniższych form zabezpieczenia:

 • poręczenie wekslowe osób fizycznych lub prawnych,
 • przewłaszczenie na zabezpieczenie środków trwałych wraz z cesją praw z polisy ubezpieczeniowej, w szczególności będących przedmiotem inwestycji,
 • hipoteka na nieruchomości wraz z cesją praw z polisy ubezpieczeniowej.
INNE WARUNKI

 

 1. maksymalny termin na wypłatę całkowitej kwoty pożyczki od dnia zawarcia umowy pożyczki wynosi:
  – 90 dni dla pożyczki na cele inwestycyjne,
  – 30 dni dla pożyczki na cele płynnościowe,
 2. wydatkowanie środków pożyczki musi zostać należycie udokumentowane w terminie do 180 dni kalendarzowych od daty jej całkowitej wypłaty. Dokumentem potwierdzającym wydatkowanie środków zgodnie z celem, na jaki zostały przyznane jest faktura lub dokument równoważny.
O PROJEKCIE
 
Bank Gospodarstwa Krajowego pełni rolę Menadżera Funduszu Funduszy w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. Pożyczka została ustanowiona w związku z wystąpieniem pandemii Covid 19 i uruchomieniem tzw. Tarczy Antykryzysowej w kwietniu 2020.